Biodiversitet i videnskabsklubben

Forløb om biodiversitet – bevaring af naturens mangfoldighed – målrettet 4. & 5. klasse

Fokus på jordens liv og mangfoldighed

Forløbet om biodiversitet skal åbne miniforskernes øjne for det mylder af liv, der eksisterer omkring dem, og hvordan vi kan bevare naturens mangfoldighed baseret på den nyeste viden inden for biodiversitet.​

I syv uger skal deltagerne være biodiversitetsforskere: Miniforskerne lærer at opstille hypoteser og teste dem med biodiversitetsforskerens værktøjskasse. De går på opdagelse i “BioZonen” omkring det gymnasium eller den skole, hvor undervisningen finder sted, og undersøger hvilke arter der findes i nærmiljøet.

Til sidst skal de komme med forslag til, hvordan man kan forbedre biodiversiteten i hverdagen. Læs mere om forløbet i artiklen her.

Programmet er udviklet af professor Signe Normand og naturformidler Nina Tofte Hansen med støtte og faglig ekspertise fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og non profit-organisationen ROD.

Eksempel på en eftermiddag i biodiversitetsforløbet

Velkommen
Hvad lavede vi sidste gang? Hvad skal vi lave i dag? Dagens spørgsmål: Hvad er biodiversitet?​

Introduktion: Hvad er biodiversitet?
Miniforskerne skal forstå, hvad biodiversitet er, og hvordan vi kan måle den på det område, Videnskabsklubben foregår. Det kaldes “BioZonen”.

Aktivitet: Spil “Opstå”
I denne aktivitet spiller miniforskerne i små grupper spillet “Opstå”, som er lavet specielt til forløbet. Spillet introducerer miniforskerne for evolution og det fylogenetiske træ. Det fylogenetiske træ er et stamtræ, der viser, hvordan alle levende organismer er beslægtede med hinanden, og hvilke fylogenetiske grupper man kan opdele arter i.

Pause med snacks

Aktivitet: På jagt efter arter
Miniforskerne skal i små grupper sammen med en mentor gå på opdagelse i BioZonen. Grupperne får missionskort med insekter eller smådyr, som de skal prøve at finde på skolens grund, og får på den måde øjnene op for biodiversiteten i nærmiljøet omkring dem.

Aktivitet: Opsætning af faldfælder
Miniforskerne skal lære, hvordan man systematisk kan undersøge, hvilke insekter og smådyr der findes i BioZonen gennem faldfælder. Miniforskerne konstruerer og opsætter faldfælderne i et uforstyrret område på skolens grund. Næste gang der er Videnskabsklub, graves fælderne op, og indholdet undersøges.

Refleksion: Hvad er biodiversitet?
Miniforskere og mentorer mødes ved Forskertavlen, hvor dagens observationer gennemgås og plottes ind på tavlen. Herefter reflekterer miniforskere og mentorer sammen over dagens spørgsmål. Miniforskerne tegner eller skriver i deres laboratoriebog. Miniforskerne viser deres mentor, hvad de har tegnet/skrevet.

Tak for i dag!

Vil du være miniforsker?

Hvis du er typen, der er nysgerrig på verden omkring dig og godt kan lide at lege og eksperimentere, så er Videnskabsklubben noget for dig!

Videnskabsklubben starter lige efter efterårsferien og varer i 7 uger.

FN’s Verdensmål

I Videnskabsklubben påtager vi os ansvar for klodens og kommende generationers fremtid. Derfor bakker vi selvfølgelig op om FN’s Verdensmål og forsøger så vidt muligt at tænke dem ind i alle vores aktiviteter. Dette forløb berører følgende Verdensmål:

FN's verdensmål 4

4.5: Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

FN's verdensmål 12

12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

FN's verdensmål 13

13.3: Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

FN's verdensmål 14

14.a: Øge den videnskabelig viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

FN's verdensmål 15

15.1: Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

15.2: Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set.

15.5: Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

15.7: Tage omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyre- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige vildtdyrprodukter.

15.9: Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.