Primatologi i videnskabsklubben

Forløb om primater – dvs. aber og menneskeaber – målrettet 4. klasse

En grundlæggende introduktion til evolution

I syv uger skal deltagerne være primatologer: Forskere, der undersøger aber og menneskeaber. Alle hold kommer igennem en række øvelser, hvor miniforskerne lærer om nogle af de mest markante egenskaber og kendetegn for primater, om de forskellige grupper af primater, samt om de problemer, der opstår i forbindelse med for eksempel bevaring af primater.

Miniforskerne får desuden en grundlæggende introduktion til DNA og kommer også til at undersøge kranier og tænder for derved at bestemme art, køn og alder på primater.

Forløbet om primater er udviklet af Jessica Hartel og Iben Dragsbæk Hansen med faglig ekspertise fra Center for Biokulturel Historie ved Aarhus Universitet. Forløbet er i anden udgave revideret og videreudviklet af Eline Lorenzen og Andreas Kelager fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Eksempel på en eftermiddag i primatologiforløbet

Velkommen
Hvad skal vi lave i dag? Dagens spørgsmål: Hvordan bruges karaktertræk til at inddele primater i grupper?

Introduktion: De fem primatgrupper
Miniforskerne skal forstå, at primater, der er i samme gruppe, har fælles karaktertræk, fordi de er nærmere beslægtet med hinanden end med andre primater. Miniforskerne introduceres til de karaktertræk, der kendetegner de forskellige grupper.​

Aktivitet: Primatgruppernes karaktertræk
Miniforskerne får udleveret ark med primatnavne og karaktertræk (blandt andet ingen hale, kæmpe øjne, våd snude) samt ark med 9 forskellige primatarter. På baggrund af det, miniforskerne har lært fra introduktionen, skal de først placere karaktertrækkene under de 5 primatgrupper og derefter fordele de 9 primatarter på de 5 grupper.

Pause med snacks

Introduktion: Primaternes slægtskab
Miniforskerne skal lære om primatgruppernes indbyrdes slægtskab, og hvordan karaktertræk bruges til at bestemme arter og gruppers slægtskabsforhold.

Aktivitet: Byg primaternes stamtræ
Miniforskerne skal nu bygge et stamtræ for primater. Først placeres primatarter og karaktertræk fra den tidligere øvelse. Dernæst tilføjes yderligere karaktertræk, som er fælles for flere grupper. Dermed lærer miniforskerne, at nogle grupper er nærmere slægtninge end andre. Jo tættere på stamtræets stamme, karaktertrækket findes, des længere tilbage i primaternes udvikling (evolution) er de.

Refleksion
Miniforskere og mentorer reflekterer sammen over dagens spørgsmål. Miniforskerne tegner eller skriver i deres laboratoriebog. Miniforskerne viser deres mentor, hvad de har tegnet/skrevet.

Tak for i dag!

Vil du være miniforsker?

Hvis du er typen, der er nysgerrig på verden omkring dig og godt kan lide at lege og eksperimentere, så er Videnskabsklubben noget for dig!

Videnskabsklubben starter lige efter efterårsferien og varer i 7 uger.

FN’s Verdensmål

I Videnskabsklubben påtager vi os ansvar for klodens og kommende generationers fremtid. Derfor bakker vi selvfølgelig op om FN’s Verdensmål og forsøger så vidt muligt at tænke dem ind i alle vores aktiviteter. Dette forløb berører følgende Verdensmål:

FN's verdensmål 4

4.5: Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

FN's verdensmål 12

12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

FN's verdensmål 13

13.3: Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

FN's verdensmål 15

15.1: Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

15.2: Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set.

15.5: Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

15.7: Tage omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyre- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige vildtdyrprodukter.

15.9: Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.